Bogserplan

Bogserplan används främst för att bogsera segelflygplan som inte har egen motor upp i luften. Användningen är idag inte lika stor som den har varit då det blir vanligare och vanligare med motorsegelflyg vilka både kan lyfta själva och även bogsera andra segelflyg. Motorseglare är dessutom billigare än bogserplanen.

Vid bogsering av segelflygplan kopplas segelflyget fast med en 50 meter lång lina i bogserplanet. Bogserplanet drar segelflyget till önskad höjd eller position har nåtts och därefter kopplar segelflyget av linan och flyger av sig själv.

Tidigare var ett vanligt bogserplan det tvåsitsiga engelska planet Tiger Moth. Tiger Moth började tillverkas på 1930-talet och den ursprungliga användningen var som skolflygplan. Planet användes även i flygvapnet i många länder fram till 1950-talet och tillverkades i några tusen exemplar enbart för Royal Air Force i Storbritannien. Även i Sverige byggdes några Mothar och man använde planet i det svenska flygvapnet. Idag flygs många av dessa plan privat och det finns omkring tio som fortfarande används i Sverige, Kungliga Svenska Aeroklubben äger det som tros vara det äldsta Tiger Moth planet som fortfarande flygs.

Numera är det Piper Pawnee som mest används som bogserflygplan. Piper Pawnees ursprungliga användningsområde var att bespruta grödor.
Bogserplanen används även för att dra reklamsläp över himlen.